Møte i referansegruppa for verneforslag for nedre Adventdalen


Tirsdag i denne uka hadde Sysselmesteren møte med referansegruppa som skal gi innspill og råd i utarbeidingen av verneforslag for nedre Adventdalen. Verneprosessen kan følges her.

Publisert 11.06.2022

- I tillegg oppfordrer vi alle som har spørsmål og råd i denne delen av prosessen til å kontakte oss på telefon og e-post eller møte oss i våre kontorlokaler i Longyearbyen, sier naturforvalter Jannike Wika hos Sysselmesteren.

Frist for nye innspill er 1. oktober.

Oppdraget er en oppfølging av Meld. St. 32 (2015 – 2016) (Svalbardmeldingen). I  tildelingsbrevet for 2018 fikk Sysselmesteren i oppdrag å igangsette et arbeid for vern av nedre Adventdalen. Sysselmesteren meldte om oppstart av prosessen i juni 2019, og fikk konkrete og begrunnede uttalelser til oppstartsmeldingen  

På grunn av flere store parallelle prosesser ble dette arbeidet satt på vent. Arbeidet skal nå videreføres og uttalelsene som ble gitt i 2019 vurderes fortsatt gjeldende, men de som ønsker kan frem til 1.oktober i år gi nye innspill til prosessen.

Norsk Polarinstitutt  sammenfattet i 2018 kunnskap om blant annet naturgrunnlag i området. Kunnskapsgrunnlaget blir revidert i løpet av juni 2022 og lagt ut på Sysselmesterens hjemmesider. Utover dette trenger Sysselmesteren fortsatt bidrag fra brukere og andre interesserte for å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag.

- I den forbindelsen har vi etablert en referansegruppe som skal gi innspill og råd i utarbeidingen av verneforslaget. Vi legger opp til minst to møter i løpet av 2022, opplyser Jannike Wika.

En arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren er opprettet for å samordne de ulike planprosessene som berører nedre Adventdalen. Arbeidsgruppa deltar også på møtene med referansegruppa.

Verneforslaget skal sendes til Miljødirektoratet innen utgangen av 2022. Når verneforslaget er faglig godkjent av Miljødirektoratet, blir det sendt ut på høring.