Planlegger tilsyn med krav i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard


Sysselmesteren på Svalbard skal i år øke tilsynsaktiviteten for å kontrollere at kravene i den nye forskriften om forurensning og avfall på Svalbard overholdes.

Publisert 07.03.2022

Et sentralt tema for tilsyn vil være kravet om internkontroll (jf. kapittel 11 i forskriften) som gjelder alle offentlige og private virksomheter på Svalbard, uavhengig av om virksomheten har ansatte eller ikke.

Det er virksomheters plikt å gjøre seg kjent med hva internkontrollen skal omfatte samt hvilke andre krav i forskriften som gjelder for dem.  

Hva er internkontroll? 
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav etter svalbardmiljøloven og produktkontrolloven. Plikten til å ha internkontroll innebærer dermed at virksomheten må etablere et system for å sikre at krav og regler som gjelder for virksomheten blir overholdt.  

For å drive internkontroll, må du derfor  

  • vite hvilke krav som stilles til virksomheten,  
  • organisere virksomheten for å oppfylle kravene,  
  • sørge for at alle vet hva de skal gjøre,  
  • dokumentere hva som blir gjort.  

Internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Den skal ha et omfang som er nødvendig for å etterleve kravene til forurensning og avfall. Det betyr at det vil variere hvor omfattende interkontrollen må være. Det vil for eksempel kreves mindre av internkontrollsystemet til et firma som driver hundekjøring eller utleie av snøskutere enn til en gruvevirksomhet. 

Du finner de detaljerte kravene til innholdet i internkontrollen i forskriftens § 11-2.