Trekning av reinsjakt 2021


Trekningen ble avholdt fredag 23. juli sammen med en representant fra Longyearbyen Jeger- og fiskerforening.

Publisert 26.07.2021

De som fikk tildeling, har mottatt melding om dette fra Inatur med link til betaling. De som ikke har fått tildelt jakt i denne trekningen, står på venteliste.

De som er tildelt fellingstillatelse må takke ja til tilbudet og betale jaktkortet innen 9. august. Dersom en ikke betaler eller ikke svarer på tilbudet innen 9. august vil en miste tilbudet om jakt. Takker du nei får du ikke tildelt et nytt kort.

I år er det noen som ikke fikk tilbud om reinsjakt etter trekningen. Årsaken er at jegermassen var selektiv i sine søknader, som medfører stor konkurranse mellom de mest populære jaktkortene. Siden en kun er med i trekningen av fellingstillatelse innenfor det jaktområde og den kortkategori (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) en har søkt på, vil de som bare søker på noen få kort eller innenfor ett jaktområde ha mindre sjanse for å få jakt enn en jeger som søker på alle korttyper i alle områder. Det oppfordres derfor til å søke på alle kortkategorier og flere jaktområder for å øke sjansen til fellingstillatelse neste år.

Grunnet Covid-19 sender Sysselmesteren ut årets fellingstillatelse pr. post til alle som har betalt gebyret innen fristen. Dersom gebyret ikke er betalt innen fristen vil du miste ditt tilbud. Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere.

VIKTIG INFORMASJON

  1. Human og sikker jaktutøvelse.

Det er viktig at du gjennomfører en human og sikker jaktutøvelse, både av hensyn til dyrene, andre personer og egen opplevelse!

Unngå skudd på dyr i bevegelse/fart.

Unngå skudd på dyr som opptrer samlet. Kalv går ofte tett sammen med simla, og de kan derfor være vanskelig å skille fra hverandre.

Unngå lange hold – det er lett å undervurdere avstander i åpent landskap. En avstandsmåler er et fint verktøy dersom du synes dette er vanskelig.

Pass på at bakgrunnen er sikker – skyt ikke mot åpen silhuett, vannflater eller bakgrunn som kan gi rikosjetter.

  1. Om fellingstillatelsen og hvordan skille kategorier av dyr

Fellingstillatelsen gjelder for et bestemt område, og vil være utstedt på ett av følgende kategorier dyr: kalv (0,5 år), simle/ungdyr (hunndyr/1,5 års bukk) og valgfritt dyr. Kalv kan felles på alle kortkategoriene. Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier.

  1. Ettersøksplikt ved mulig skadeskyting

28 b i høstingsforskriften lyder som følger: Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter svalbardrein plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Ved reinsjakt plikter jegeren å drive ettersøk ut den dagen dyret ble påskutt. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat skal jeger underrette Sysselmesteren eller jaktoppsynet. Jeger kan av Sysselmesteren pålegges å delta i videre ettersøk.

  1. Skjæring av jaktkort

Jaktkortet skal underskrives av deg før jakta starter, samt skjæres korrekt og festes på dyret før transport fra skuddplassen.

  1. Utskjæring av kjever, slaktevekter etc.

Det vil bli delt ut vekter fra Norsk Polarinstitutt til jegere også dette året. Følg vedlagte instruks, lever inn vekter og skjema sammen med jaktkort på angitt avleveringssted ved UNIS. Alle poster på kortets bakside må fylles ut. Det er frivillig og ikke pålagt å levere inn kjeve, men du oppfordres til å levere inn kjeven i 2020. Kjeven gir Norsk Polarinstitutt mye nyttig informasjon som brukes i forskningsøyemed. Kjeve leveres inn i kasser satt opp ved UNIS, de som er tildelt jakt får tilsendt egen informasjon om dette.

Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. Det er ikke anledning for å felle andres dyr. Kun den som er tildelt fellingstillatelse kan felle sitt tildelte dyr og kan ikke felle en annen jegers dyr.

  1. Jaktoppsyn

Det vil bli gjennomført jaktoppsyn i løpet av jakta. Sørg for å ha nødvendige papirer med, dette vil bli kontrollert.

  1. Rapporteringsplikten

Fellingstillatelsen, ferdig utfylt med all aktuell informasjon skal leveres Sysselmesteren innen 30. september. Dette gjelder også om du ikke har felt dyr. Dersom du ikke oppfyller rapporteringskravet, vil du ikke få tildelt jaktkort neste år.

Fra 2021 tar Sysselmesteren i bruk det nasjonale hjorteviltregisteret på Svalbard. Dette innebærer blant annet at jeger kan levere fangstrapport digitalt. Last ned appen «SETTOGSKUTT», logg inn med jegernummer og fødselsdato, søk opp aktuelt jaktområde og lever fellingsrapport. Du kan også levere digitalt via www.hjorteviltregisteret.no. Også her logger du inn med jegernummer og fødselsdato, søker opp aktuelt jaktområde og leverer fellingsrapport.

Sysselmesteren oppfordrer alle til å levere fangstrapport digitalt i 2021.

Det fysiske jaktkortet skal i 2021 leveres inn fysisk uavhengig av om du leverer fangstrapport digitalt.

Ingen publisering av trekningslister

På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmesteren i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på svalbardrein. Vi beklager dette, og vil framover jobbe med løsninger for å kunne offentliggjøre trekningslistene på en egnet måte.