Nye regler for utlån og utleie av våpen


Våpenloven og våpenforskiften endres fra 1. juni 2021. Her finner du forklaring på gamle og nye regler for utlån og utleie av våpen.

Publisert 28.05.2021

1. Dagens praksis – utlån mellom privatpersoner:
Se gml. våpenforskrift § 85. Det kreves kun utlånserklæring for utlån av skytevåpen for isbjørnbeskyttelse (rifle/hagle). Det er tilstrekkelig at utlåner fyller ut en utlånserklæring som er  tidsbegrenset for fire uker.

Fra 1. juni 2021 – utlån mellom privatpersoner
Ny våpenlov § 18.  

Dersom man har våpenkort på et jaktvåpen eller et våpen i en høyere våpenkategori, kan man låne rifle og hagle av en annen privatperson med utlånserklæring. Utlåner plikter å forvisse seg om at låntaker har våpenkort på tilsvarende våpen eller et våpen i en høyere våpenkategori. Tidsbegrensningen på fire uker fjernes. I utgangspunktet skal erklæringen gjelde et spesifikt våpen, jf. krav som stilles til utlånserklæringen se våpenforskriften § 6-9 nr. 3.

Dersom man ikke har våpenkort (eller europeisk våpenpass) fra før, må man søke til Sysselmannen om å få låne våpen til bruk som isbjørnbeskyttelse. Søknaden vurderes etter de samme vilkårene som for erverv jf § 5-7 i ny forskrift (skikkethet, personlige egenskaper og våpendugleik).

2. Dagens praksis - utlån fra bedrift:
Se gml. våpenforskrift § 89 flg. Våpen kan utleveres til personer som i sitt arbeid har behov for våpen mot utfylt kontrollseddel, jf. § 90.

Fra 1. juni 2021 - Utlån av våpen til isbjørnbeskyttelse fra bedrifter/ juridisk personer
Den som har løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen og våpendeler etter §§ 5 eller 6, kan låne tilsvarende våpen. Utlåner må påse at låntaker har løyve før han låner ut våpenet, og utlåner skal gi en skriftlig erklæring om utlånet til den som skal låne våpenet.  Fra bedrifter og organisasjoner vil en kunne låne våpen fra poolen (forutsatt våpenkort på et jaktvåpen eller et våpenkort i en høyere våpenkategori).

Den som ikke har løyve, må ha løyve fra Sysselmannen for å kunne låne løyvepliktige skytevåpen eller våpendeler. Kapittel 4 og 5 (skikkethet, personlige egenskaper og våpendugleiki denne loven gjelder tilsvarende for løyve til lån av skytevåpen eller våpendeler jf. § 18 første og annet ledd i ny våpenlov.  

Firma/organisasjon kan søke om erverv av våpen til isbjørnbeskyttelse jf. våpenloven §§ 14 og 17. En ansvarlig navngitt person i bedriften må oppgis på ervervssøknaden. Denne personen må oppfylle kravene til vandel, personlige egenskaper og våpendugleik.

Den ansvarlige skal påse at kravene til oppbevaring av våpen og ammunisjon jf. våpenforskriften § 6-4 er oppfylt, samt påse at kravene til utlån av våpen, våpendeler og ammunisjon følges jf. §§ 6-9 og 6-10.

3. Dagens praksis utleie:
Utleie følger Sysselmannens retningslinjer for utleie av våpen. Utleier må ha bevilling. De kan kun leie ut rifle til isbjørnbeskyttelse. Utleie til andre formål er ikke tillatt. Leieren må fremvise norsk våpenkort eller europeisk våpenpass, eller søke om leietillatelse fra Sysselmannen.

Den eneste behandlingen disse søknadene går gjennom er vandelsklarering av nordmenn i henhold til politiregisterloven.

Fra 1. juni 2021 – utleie
Utleien vil i praksis fungere som før, med den endring at søknadene om leie til isbjørnbeskyttelse vurderes opp mot vilkårene i § 5-7 i ny våpenforskrift (skikkethet, personlige egenskaper og våpendugleik).

4. Botid
Regelen om botid er inntatt i ny våpenforskrift § 7-7. Denne må ses i sammenheng med § 1-8 om våpenlova sitt virkeområde på Svalbard. Bestemmelsene om botid etter § 7-7 gjelder ikke for utlendinger som bor fast på Svalbard, og som søker om våpenløyve etter § 5-7 (erverv) eller § 6-11 (utlån) til isbjørnbeskyttelse.

Utlendinger som søker erverv av våpen på andre ervervsgrunnlag enn isbjørnbeskyttelse må oppfylle krav om botid.

5. Våpendugleik
Sysselmannen på Svalbard kan gi nærmere retningslinjer om utlån av skytevåpen til vern mot isbjørnangrep jf. våpenforskriften § 6-11. Våpendugleik er et generelt krav for å erverve, leie eller låne våpen.  

Eksempler på godkjent våpendugleik kan være dokumentert sportsskyting, gjennomført førstegangstjeneste, innføring i jegerregisteret og dokumentert gjennomført godkjent sikkerhetskurs i våpenhåndtering  (eksempelvis i regi av UNIS).  I tillegg kan Sysselmannen godkjenne annen dokumentert lengre tids bruk av våpenet.  Det er søker som må dokumentere at vilkåret er oppfylt.

6. Allerede løyve fra politiet til isbjørnbeskyttelse
Bestemmelsene har ikke tilbakevirkende kraft. Har du mottatt løyve fra Sysselmannen, vil du fortsatt ha ditt løyve i behold så lenge du er fast bosatt på Svalbard.

7. Gebyr
Saksbehandling av søknader om løyve til leie/lån av våpen er gebyrbelagt etter satser fastsatt i våpenforskriften.

8. Linker til nytt lovverk
Se lenker til høyre.

9. Ytterligere spørsmål som du ikke fant svar på
Kontaktperson hos Sysselmannen: Maria Floberg tlf 79024352