Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Krav til reiselivsvirksomheter og kystcruise


Regjeringen har forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard.

Alle aktører som tilbyr reiselivsaktiviteter og kystcruise på Svalbard skal gjennomføre sin virksomhet på en smittevernfaglig forsvarlig måte og i henhold til de smittevernkrav som følger av lov, forskrift og nasjonale veiledere. Særlig sentrale bestemmelser i reguleringen av reiseliv og kystcruise på Svalbard er FOR-2020-03-27-470 (covid-19-forskriften) §§ 9, 9a, 10, 10a, 11a og 11b.

Det er ikke lenger et krav at virksomhetene fremlegger en smittevernplan for Sysselmesteren på Svalbard. Veilederne som ble opprettet for landbasert reiseliv og kystcruise på Svalbard sommeren 2020 er opphevet. Virksomheter som tilbyr kystcruise på Svalbard, må imidlertid signere og fremlegge en egenerklæring for Sysselmesteren som bekrefter at turopplegget gjennomføres i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for kystcruise på Svalbard. Den som allerede har sendt inn sin turmelding vil motta egenerklæring fra Sysselmesteren. Erklæringen må signeres og returneres til Sysselmesteren innen aktivitetens oppstart.

Spørsmål rettes til firmapost@sysselmannen.no